உலகத்தமிழ்க் கல்விக்கழகம்

பெற்றோர்களுக்கான வழிமுறைகள்

பெற்றோர்களுக்கான வழிமுறைகள்


                 *  பெற்றோர்கள் நாங்கள் அனுப்பும் நினைவு மின்னஞ்சல்களைப் பார்த்தறிந்து குறித்த நேரத்தில் மாணவர்களை பங்கேற்கச் செய்யவும்.

                 *  இதே போன்று மின்னஞ்சலில் அனுப்பப்படும் வீட்டுப் பாடங்களை உங்களின் உதவியோடு செய்து முடிக்கச் செய்யவும்.
                 *  பெற்றோர்கள் மாணவர்களுக்கான வழிமுறைகளை குழந்தைகளுக்கு எடுத்துரைத்து அதன்படி நடைபெறச் செய்யவும்.

உலகத்தமிழ்க் கல்விக்கழகம்

 முகப்பு~  இணைய வகுப்பு (Online Class)~  கட்டண விபரங்கள் (Fees Structure)~  நற்சான்றுகள்~  பாராட்டுப்புள்ளிகள்~  தொடர்புக்கு

World Tamil Academy ©www.tamilacademy.com