உலகத்தமிழ்க் கல்விக்கழகம்

பாராட்டுப் புள்ளிகள்

பாராட்டுப் புள்ளிகள்


                 *  பாராட்டுப் புள்ளிகள் என்பது மாணவர்கள் வகுப்பில் பங்கேற்பதற்கு ஏற்ப அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊக்கப் புள்ளிகளாகும்.

                 *  ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் அவர்கள் பங்கேற்கும் ஒவ்வொரு வகுப்பிற்கும் 10 புள்ளிகள் வழங்கப்படும். வீட்டுப் பாடங்கள் முடித்தமைக்கு 10 புள்ளிகள் வழங்கப்படும். வகுப்பில் மாணவர்களின் ஈடுபாட்டிற்கு 5 புள்ளிகள் வழங்கப்படும். மொத்தமாக ஒரு வகுப்பிற்கு அதிகபட்சம் 25 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.
                 *  பாராட்டுப் புள்ளிகளைப் பயன்படுத்தி மாணவர்கள் அவர்களுக்கான பரிசுகளைப் பெறலாம். பாராட்டுப் புள்ளிகளுக்கு ஏற்ற பரிசுகள் கீழேக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நூறு புள்ளிகள்

இருநூறு புள்ளிகள்

ஐந்நூறு புள்ளிகள்

                 *  ஒவ்வொரு நிலையை வெற்றிகரமாக முடித்த பின்பும் மாணவருக்கு கூடுதலாக 50 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.

மாணவர்கள் வகுப்பில் சிறப்பாக பங்கேற்று அதிக அளவில் பாராட்டுப் புள்ளிகளைப் பெற்றுப் பரிசுகளை அள்ள வாழ்த்துக்கள்...

உலகத்தமிழ்க் கல்விக்கழகம்

 முகப்பு~  இணைய வகுப்பு (Online Class)~  கட்டண விபரங்கள் (Fees Structure)~  நற்சான்றுகள்~  பாராட்டுப்புள்ளிகள்~  தொடர்புக்கு

World Tamil Academy ©www.tamilacademy.com